Smart Engineering ha començat a principis d’any un nou projecte per al desenvolupament d’eines basades en l’aprenentatge autònom i l’anàlisi massiu de dades, amb aplicació en diferents àmbits de l’enginyeria civil que van des del sector dels prefabricats fins a l’edificació. Aquest projecte s’emmarca dins d’un ajut Torres Quevedo per a incorporació de doctors a empreses privades, de l’Ministeri de Ciència i Innovació (PTQ-18-90.877). Gràcies a l’esmentada ajuda s’ha incorporat a Smart Engineering Dr. Tai Ikumi.

Avui dia, les dades es situen com una de les fonts de benefici econòmic més dinàmiques en multitud de sectors econòmics. L’anàlisi exhaustiva de les dades ha demostrat que té l’habilitat de millorar el rendiment i la productivitat de qualsevol activitat econòmica. No obstant això, el seu ús en el sector de l’enginyeria civil encara segueix sent marginal. De fet, es sol reconeixer obertament que en molts casos les dades registrades no s’arriben ni tan sols a analitzar. Això es deu a la dificultat de destinar recursos tècnics humans d’alta qualificació a tasques que avui dia es segueixen fent de forma molt manual en l’àmbit de l’enginyeria civil. Aquest tipus de pràctiques van en contra de les tendències actuals, ja que menyspreen el potencial enorme de les dades.

L’objectiu general d’el projecte és el desenvolupament de productes basats en dades per a l’optimització de processos constructius. Per assolir aquest repte tecnològic i científic, actualment s’estan desenvolupant models basats en l’aprenentatge automatitzat capaços de predir l’evolució de propietats mecàniques de diferents formigons (convencional, ultra-alta resistencia, projectat i amb fibres) en funció de la dosificació i les condicions de curat. Aquesta línia d’activitat engloba el projecte existent amb Chatu Tech per al desenvolupament i comercialització de xips amb tecnologia RFID per al seu ús en estructures i elements de formigó.

La solució integrada de l’sensor juntament amb l’algoritme intel·ligent permet la monitorització sense fils en temps real de l’evolució de resistències en elements de formigó. Aquesta és una dada crítica que possibilita l’optimització de multitud de processos constructius, com ara el temps de desencofrat, l’obertura d’una carretera al trànsit, el temps de tensat del cable pretesat, etc. Tota reducció en temps de construcció / fabricació es tradueix de manera directa en una minimització de l’impacte ambiental de les activitats i els costos associats. Actualment, ja s’estan realitzant les primeres proves a escala industrial tant en el camp de l’obra civil, obres subterrànies i prefabricats, donant resultats molt prometedors.

Font: Smart Engineering