Projecte ‘Detecció i identificació de canonades i rases mitjançant tecnologia RFID en la banda d’UHF (DETECT-TUBE)’

L’objectiu principal del projecte és el desenvolupament d’un prototip de sistema de localització i identificació de rases i canonades de precisió basat en RFID en banda UHF, que permeti el reconeixement del traçat de les canonades i aporti informació d’utilitat (tipus de material, profunditat, destriar entre tub o entroncament, productor, empresa encarregada de l’obra, data d’instal·lació i de l’última inspecció…) per a facilitar, agilitar i reduir costos en les tasques de gestió, manteniment i renovació realitzades per empreses del subsector de l’obra civil i de l’edificació.

Projecte finançat per: FEDER / Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades – Agencia Estatal de Investigación / Proyecto (RTC-2017-6339-7).

L’objectiu principal per a aquesta convocatòria és promoure el desenvolupament tecnològic, la innovació i una recerca de qualitat.